allmänna villkor för cartune ab

1. ALLMÄNNA VILLKORDessa allmänna villkor tillämpas när Cartune AB tillhandahåller tjänster till konsumenter. Med konsumenter menas den fysisk person som beställer en tjänst för privat ändamål.
2. TJÄNSTERFör att en beställning ska räknas måste den beställas på det sätt som Cartune anvisar och tillämpar. Om vi sänder en påminnelse om avtalad tid ska denna påminnelse ses som service som Cartune tillhandahåller. Cartune garanterar inte att alla konsumenter får en påminnelse.
2.1 AVBOKNINGI samband med bokning så godkänner konsumenten våra av- och ombokningsregler. Om konsumenten bokar en tid för utförande av en tjänst och sedan inte av- eller ombokar tiden så är konsumenten förpliktigad att erlägga avgiften till Cartune för den icke av- eller ombokade tiden. Är tjänsten redan förbetalda så behåller Cartune det inbetalda beloppet och skulle tiden inte vara förbetalda så kommer konsumenten att faktureras hela beloppet för uteblivet besök.
2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTKonsumenten är skyldig att ge Cartune tillgång till det fordon, den information samt annat underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande. 
2.3 RESULTAT AV TJÄNSTEn genomförd tjänst innebär inte att fordonet i alla avseenden är i bästa prestanda. Skälet är att det finns alltid finns mer att göra och ge på ett fordon.
Då vi håller oss inom vissa säkerhetsmarginaler som vi tar hänsyn till så kan därför slutresultatet skilja sig åt på två annars identiska modeller.
Då motorer har väldigt olika förutsättningar för effektökning och förbättrad prestanda redan från fabrik är den effektökning vi presenterar ett snitt på flera optimeringar av samma motor, därför kan siffrorna vi presenterar skilja sig åt de faktiska siffrorna.
Bränslebesparing en väldigt svår parameter att beräkna då det är så pass många parametrar som spelar in för den faktiska förbrukningen, därför ska det inte ses som en garanti att ett optimerat fordon drar mindre per automatik. Den förbättrade prestandan kan spara bränsle men kräver ofta ett annat körsätt, t ex tidigare växlingar.
3. CARTUNES ÅTAGANDENCartune ska utföra samtliga tjänster på ett fackmannamässigt sätt med omsorg samt iakttagande av god yrkessed och i enlighet med de vägledande föreskrifter, standarder eller andra regler som finns. 
3.1 ANSVAR FÖR FORDONETUnder tiden som tjänsten pågår ansvarar Cartune för fordonet inte skadas. Ansvar och risk övergår till Cartune i samband med att konsumenten själv kört och ställt fordonet på en av Cartune anvisad plats (utanför eller i vår anläggning) och att nycklarna har överlämnats till Cartunes personal.
4. KONSUMENTENS ÅTAGANDENKonsumenten har alltid ansvaret för fordonets miljö- och trafiksäkerhet. Konsumenten är skyldig att tillse att Cartune bereds möjlighet på ett effektivt sätt genomföra tjänsten. Detta genom att underlätta förhållandena och tillgodose samt överlämna alla nödvändiga handlingar samt information för tjänstens genomförande, i förekommande fall anvisa lämplig plats för tjänstens utförande. Konsumenten kan alltid kontakta Cartunes kundtjänst för att få information om vilka handlingar eller dylikt som anses behövas för utförande av respektive tjänst.
Kunden ansvarar för att fordonet är i tillräckligt gott skick för att kunna utföra den beställda tjänsten. Skulle tjänsten inte gå att utföra pga fordonet inte håller tillräckligt gott skick för den beställda tjänsten har Cartune rätt att debitera hela beloppet. Konsumenten har då även rätt att omboka tiden för ett nytt tillfälle att utföra tjänsten på, förutsatt att inga andra förutsättningar som krävs för att utföra tjänsten som ligger utom Cartunes kontroll har påverkats eller ändrats.
Fordonet ska vara försett med svensk registreringsskylt, får inte vara avställt eller ha körförbud. Fordonet måste även följa rådande lagstiftning samt lämnas fulltankat för att ge Cartune möjlighet att provköra fordonet under utförandet av sina tjänster.

5. PRISER
Samtliga priser som Cartune presenterar är inkl. moms om inte annat angivits. Prissättningen sker alltid från var tid gällande prislista om inte annat angivits.

5.1 PRISSÄTTNING
Priserna som presenteras är baserat på nedlagd tid och inte på uppnått resultat. Detta innebär att konsumenten debiteras för nedlagd tid och inte förväntat resultat. Priset som presenteras för Cartunes tjänster baseras på en uppskattning av hur lång tid tjänsten kommer ta att utföra. Därav kan konsumenten bli debiterad enligt prislista oavsett tjänstens resultat. Slutgiltiga tiden som tjänsten tog kan inte fastställas förrän tjänsten är slutförd. Därför kan konsumenten bli debiterad upp till 4 timmar extra utöver det redan presenterade priset enligt Cartunes prislista. Skulle Cartune behöva arbeta vidare efter dessa 4 timmar kommer konsumenten att bli kontaktad för godkännande innan ytterligare arbeten påbörjas på fordonet.

6. ANSVAR
I enlighet med Avtalet är konsument berättigad till ersättning för uppkommen skada eller förlust med anledning att Cartune inte fullgör sina skyldigheter i enlighet med Avtalet. Konsumentens rätt till ersättning är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust.

Vid uppsåt eller grov vårdslöshet så gäller inte begränsningarna av Cartunes skadeståndsskyldighet. Cartune är befriad från ansvar om felet är sådant som kan uppstå utan förvarning, såsom funktion hos automatiska växellådor, elektriska system och komponenter.

Cartune ska vidare även vara befriad från ansvar för funktionsfel i fordonet som kräver demontering av bildelar samt om funktionsfelet avser enkelt utbytbara slitagedelar som exempelvis däck. För dröjsmål av utförande av tjänsten utgår ersättning enbart om Cartune och konsumenten gemensamt skriftligt uttryckligen överenskommit om detta eller om det följer av tvingande lagstiftning.

7. UNDERLEVERANTÖR
Cartune äger rätten om så erfodras att anlita underleverantör för delar av eller hela tjänsten och ansvarar därvid för underleverantörs arbete såsom för eget arbete.

8. BETALNING
Konsumenten ska erlägga betalning innan påbörjande av tjänst om inte Cartune och konsumenten skriftligen har avtalat om annat. 

Avgifter samt kostnader för utförande av tjänst debiteras utifrån var tid gällande prislista. Konsumenten kan erlägga betalning på den aktuella anläggningen där tjänsten utförs eller på annat sätt anvisat av Cartunes personal. Det är konsumentens ansvar att ta del av vilka betalningssätt som finns tillgängliga för aktuell anläggning där tjänsten utförs. I priset är mervärdesskatt och andra skatter inräknade.

9. FEL I UTFÖRD TJÄNST
Om utförande av tjänsten inte utförts på fackmannamässigt sätt med omsorg samt iakttagande av god yrkessed och i enlighet med de villkor som framgått enligt en fackmannamässig bedömning, utan att det beror på Konsumenten, är tjänsten felaktig.

Cartunes ansvar är endast gentemot konsumenten och är begränsat till fel som funnits vid tjänstens utförande. Cartune har inget ansvar om felet ej innebär en väsentlig avvikelse från normaltillståndet för ett fordon av aktuell typ, modell, ålder och körsträcka eller om det beror på konsumenten.

Cartune ansvarar inte heller för fel under sådana förhållanden som beror på underlag och information som tillhandahållits av konsumenten. Cartunes bedömning vid utförande av tjänsten gäller enbart fordonets skick vid den tidpunkt då Cartune genomför tjänsten. Detta innebär att Cartune inte kan hållas ansvarig för fel eller brister som upptäcks eller uppkommer efter tidpunkten då tjänsten genomförts.

10. REKLAMATION
Konsumenten har rätt att reklamera en utförd tjänst inom lagstadgade tidsfrister. Detta innebär att en reklamation ska framställas inom skälig tid efter att konsumenten uppmärksammat eventuellt fel. Om konsumenten inte ger Cartune tillfälle att undersöka fordonet förlorar konsumenten sin rätt att åberopa att tjänsten är felaktig och ersättning ska då ej utgå.

11. NÖJD KUNDGARANTI
Vi gör vårat yttersta för att våra kunder ska bli nöjda, därför tillämpar vi en 60 dagars nöjd kundgaranti på alla våra optimeringar. Denna garanti börjar gälla fr om det datum som står på ditt optimeringsbevis.